99% van onze klanten bevelen ons aan

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STYLINGPOINT

Stylingpoint beheert een website, via welke natuurlijke en rechtspersonen, voor privé-gebruik of zakelijk, on-line ontwerpen (hierna ”Ontwerp” of “Ontwerpen”) kunnen bestellen tegen de tarieven vermeld op de website. De aanvrager vult het formulier op de website in en ontvangt een offerte met de prijs. Stylingpoint besteedt het daadwerkelijk ontwerpen van de bestelde ontwerpen uit aan ontwerpers (hierna: de “Ontwerper”). De rechten en verplichtingen tegenover de klant/opdrachtgever (hierna: “de Klant”) worden aangegaan door Stylingpoint respectievelijk de Klant, met dien verstande dat de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring inzake intellectuele eigendomsrechten ook ten behoeve van de Klant respectievelijk de Ontwerper zijn bedongen. Stylingpoint is geen partij bij andere overeenkomsten met betrekking tot het ontwerp, zoals de uitvoering van het ontwerp en de aankoop van (basis)materialen en producten, zullen worden aangegaan door de Klant met derde partijen, zonder dat Stylingpoint daar partij bij is.

1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant of waar de Klant naar verwijst, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Klant en Stylingpoint (hierna te noemen: Stylingpoint) gesloten overeenkomsten.

1.2 De Klant vraagt een offerte aan via de website, welke offerte elektronisch aan hem ter beschikking wordt gesteld. Indien de Klant de offerte aanvaardt, dan is hij aan de opdracht verbonden en dient betaling van de opdracht plaats te vinden binnen 24 uur na de aanvaarding. Tot het verstrijken van die 24 uur, kan de klant langs elektronische weg mededelen, alsnog van de opdracht af te zien.

1.3 Stylingpoint zorgt ervoor, dat het Ontwerp, na ontvangen van de betaling, binnen de op de website vermelde termijn, elektronisch aan de Klant ter beschikking wordt gesteld. Het Ontwerp zal in lijn zijn met ontwerpen gerealiseerd voor de aangeboden prijs in de industrie en bieden niet de garantie dat het Ontwerp zal overeenstemmen met de smaak van de klant, maar overigens wel met diens aanwijzingen via de website.

1.4 Wanneer de Klant eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Stylingpoint wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, verandert dat niets aan de opdracht aan Stylingpoint.

2. De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Stylingpoint zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat.

2.2 De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Stylingpoint mogelijk te maken, zoals het hebben van een correct e-mail adres en andere benodigde data.

2.3 Een door Stylingpoint opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De Klant dient Stylingpoint in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4  Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Stylingpoint te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

2.5 Voorzover in een ontwerp voorwerpen en materialen van bepaalde leveranciers/fabrikanten worden genoemd, dan staan noch Stylingpoint noch de Ontwerper in voor de beschikbaarheid of de prijs van de genoemde objecten.

3. Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, vervult Stylingpoint geen rol in een mogelijke/de daadwerkelijke uitvoering  van het ontwerp.

4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Stylingpoint, totdat de Klant aan al zijn (financiële) verplichtingen tegenover Stylingpoint heeft voldaan.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. In de verhouding tussen de Klant en Stylingpoint, vrijwaart de Klant Stylingpoint van aanspraken van derde wegens inbreuk op hun auteursrechten. Indien uit het Ontwerp aanspraken van derden voortvloeien, dan zullen deze louter tegenover de Klant of de Ontwerper gelden. Stylingpoint bedongen met Ontwerper(s) dat deze Stylingpoint vrijwaren tegen claims die samenhangen met het ontwerp.

4.5 Na het voltooien van de opdracht tot Ontwerp, hebben noch de Klant noch Stylingpoint jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de vermelde materialen en gegevens. In geval van een geschil, dienen de administratie van Stylingpoint tot bewijs, behoudens tegenbewijs.

5. Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Stylingpoint, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. De Klant heeft het recht het Ontwerp te gebruiken voor alle ruimten van één pand waarvan hij/zij eigenaar, huurder of gebruiker is. Er bestaat geen recht tot verlening van (sub)licenties aan derden, of gebruik in andere ruimten in andere panden.

5.2 Derhalve, is de Klant zonder de schriftelijke toestemming van Stylingpoint niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Stylingpoint recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Stylingpoint een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3 Het is de Klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de Klant verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht tot Ontwerp, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 Stylingpoint kan niet waarborgen, dat Ontwerpen gemaakt door dezelfde of ander ontwerpers via de website, gebaseerd op min of meer dezelfde instructies van andere klanten, nimmer gelijkenis zullen tonen met Ontwerpen gemaakt voor andere klanten.

6. Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium op de website, komen alleen uitdrukkelijk volgens afspraak gemaakte kosten, die Stylingpoint en/of de Ontwerper, voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien Stylingpoint door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens, genoodzaakt is een Ontwerp opnieuw te maken, dan zal dat slechts plaatsvinden na (hernieuwde) betaling van het gebruikelijke tarief volgends de website.

7. Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 24 uur na het aanvaarden van de offerte/het geven van de opdracht, op de wijze aangegeven op de website.

7.3 De Klant verricht de aan Stylingpoint verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening met eerdere (betwiste) bedragen die hij aan Stylingpoint betaald.

8. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Indien de overeenkomst door Stylingpoint wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Klant, kan de Kant schadeplichtig zijn. Gedragingen (handelen en/of nalaten) van de Klant op grond waarvan van Stylingpoint redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2 Zowel Stylingpoint als de Klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de Klant heeft Stylingpoint/de ontwerper het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.3 In geval van ontbinding door de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Stylingpoint zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant bewijst dat Stylingpoint ten aanzien van die prestaties in verzuim is.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 Stylingpoint garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De Klant vrijwaart Stylingpoint of door Stylingpoint bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De Klant vrijwaart Stylingpoint voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Stylingpoint is niet aansprakelijk voor: a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de Klant ter hand is gesteld. b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen en omissies van de Klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. c. fouten of tekortkomingen van door of namens de Klant ingeschakelde derden. d. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Klant overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar gebruik van heeft gemaakt. e. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Stylingpoint is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van overmacht. Naast wat uit de wet en jurisprudentie vootvloeit, wordt onder overmacht onder meer verstaan: storingen in stroomvoorziening of internetverbindingen, waardoor een tijdige en niet-verminkte aanlevering van het Ontwerpt ernstig vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt.

10.3 Stylingpoint is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan: a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Stylingpoint aan de overeenkomst te laten beantwoorden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van Stylingpoint voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Stylingpoint of de bedrijfsleiding van Stylingpoint –ondergeschikten derhalve uitgezonderd- is de aansprakelijkheid van Stylingpoint voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de Klant gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door Stylingpoint gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 250,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Stylingpoint uitkeert.

10.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

11. Overige bepalingen

11.1 Het is de Klant niet toegestaan enig recht uit een met Stylingpoint gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van een opdracht naar aanleiding van het Ontwerp worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De dienstverlening van Stylingpoint omvat niet het toelaten of totstand brengen van een direct contact tussen de Klant en de Ontwerper. De Klant, die in weerwil hiervan, contact opneemt met de Ontwerper, is een contractuele boete van € 500,- verschuldigd.

11.4. Op de overeenkomst tussen Stylingpoint en Klant is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Stylingpoint en de Klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Stylingpoint is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Stylingpoint.

Een kant en klaar ontwerp vanaf €139