Algemene voorwaarden

Artikel 1 B Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Stylingpoint en een opdrachtgever waarop Stylingpoint deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de freelancer uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stylingpoint, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2 B Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door elektronische aanvaarding door de opdrachtgever.Alle prijsopgaven worden gedaan inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Stylingpoint mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Stylingpoint heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Stylingpoint zijn verstrekt.

2.3 Wanneer de interieurstylist/freelancer of welk willekeurig bedrijf die een opdracht uitoefent dankzij Stylingpoint een bod heeft uitgebracht en Stylingpoint aanvaard deze. Is er een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 3 B Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Stylingpoint gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het al uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd. 

3.3 Indien Stylingpoint voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

3.4 Het bedrijf die in naam van Stylingpoint de opdracht uitvoert kan niet kosteloos van de opdracht afzien. De reeds gemaakte kosten zullen in rekening gebracht worden.

 

Artikel 4 B Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 Stylingpoint is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

4.2 Stylingpoint zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. 

4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Stylingpoint het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Stylingpoint zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.5 Stylingpoint staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de stylist verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Stylingpoint is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

4.6 Bij een 3D ontwerpen zwart /wit of kleur, ontvangt de opdrachtgever ten minste 3 aanzichten.

4.7 Bij vertraging van een ontwerp, door schuld van het uitvoerende bedrijf zal Stylingpoint in overleg met het bedrijf nieuwe voorwaarden opstellen wat betreft de levertijd en prijs.

 

Artikel 5 B Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Stylingpoint het eigendom op door bedrijven in opdracht van Stylingpoint ingerichte ruimten. Deze mogen dan ook niet zomaar worden vrijgegeven door het bedrijf tenzij Stylingpoint daarbij vermeld wordt. 

5.2 De opdrachtgever vrijwaart Stylingpoint tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms , octrooi , auteurs of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 B Ontbinding

6.1 Stylingpoint is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Stylingpoint kan dan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

6.2 Stylingpoint kan van de overeenkomst afzien wanneer het bedrijf wat opdrachten in naam van Stylingpoint uitvoert niet aan de afspraken houd. Het bedrijf is dan een vergoeding van 50% verschuldigd of dient alsnog het ontwerp te maken.

 

Artikel 7 B Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen 24 uur na levering schriftelijk aan de Stylingpoint te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Stylingpoint het geleverde binnen redelijke tijd trachten te verbeteren of vervangen dan wel, indien Stylingpoint redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, eventueel een reductie op de prijs verlenen, dit is echter geen verplichting.

7.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.

 

Artikel 8 B Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn. Stylingpoint is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

8.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per email, fax, website, koerier of per gewone post.

8.3 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

 

Artikel 9 B Honorarium en betaling

9.1 Voor elke opdracht wordt vooraf betaald.

9.2 Het honorarium is inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. Daarnaast wordt EUR 10,- excl. BTW berekend per rentefactuur.

9.4 Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van het gevorderde te bedragen, echter met een minimum van 50 Euro. Een en ander geldt ook in geval van faillissement en surseance van betaling.

9.5 Schuldvergelijking is niet toegestaan.

9.6 Ter verkrijging van een grotere zekerheid hebben wij het recht, in gevallen naar onze keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 10 B Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 Stylingpoint is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Stylingpoint toerekenbare tekortkoming. Stylingpoint is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.

10.2 Dubbelzinnigheid van de plattegrond ontheft Stylingpoint van iedere aansprakelijkheid.

10.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico’s voor letselschade behelst blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10.4 Stylingpoint is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Stylingpoint is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

10.5 De aansprakelijkheid van Stylingpoint is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van 350 euro per gebeurtenis.

10.6 De opdrachtgever is verplicht Stylingpoint te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Stylingpoint bestaat.

10.7 Al het geleverde werk van interieurarchitecten dan wel stylisten is eigendom van Stylingpoint. 

 

Artikel 11 B Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Stylingpoint geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stylingpoint niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de stylist opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Stylingpoint niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.

11.3 Indien Stylingpoint bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Stylingpoint gerechtigd het al uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 B Toepasselijk recht

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Stylingpoint is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederland